SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä! Sähköinen asiointi toimii normaalisti.

Opetussuunnitelmat: Centria-ammattikorkeakoulu 2019-2020

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Aikuiskoulutus (AMK-tutkintoon johtava)

Valitse ryhmä:

AKNS19Y

Humanistinen ja kasvatusala

AKNS19Y (Julkaistu)

Ryhmän opintojaksot

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Tutkinnon ydinosaamisalueet

Ammattikorkeakoulututkinnon osaamiskartta

 • OPPIMISEN TAIDOT

  • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
  • osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
  • kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

 • EETTINEN OSAAMINEN

  • kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
  • osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
  • osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
  • osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
  • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
  • kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

 • TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

  • osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
  • osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
  • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
  • kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
  • osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
  • kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
  • omaa valmiuksia yrittäjyyteen

 • INNOVAATIO-OSAAMINEN

  • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
  • osaa työskennellä projekteissa
  • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
  • osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

 • KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN

  • omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
  • kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
  • osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön osaamiskartta

 • HENGELLISEN TYÖN OSAAMINEN, ARVO-OSAAMINEN

  • Kristillisen uskon keskeisen sisällön tunteminen; kirkon missio, teologian perusteiden tuntemisen, tulkinnan ja välittämisen taidot muuttuvissa olosuhteissa, kirkon perusteoksien (Raamattu, katekismus, kirkkokäsikirja ja virsikirja) käyttäminen
  • Eettinen ja arvo-osaaminen; oman työn ja omien motiivien eettinen arviointi kristillisen uskon näkökulmasta, kristilliseen ihmiskäsitykseen ja kirkon perusarvoihin sitoutuminen, ihmisarvon kunnioittaminen, kirkon työntekijän ja kristityn identiteetin hoitaminen
  • Diakoninen osaaminen; periaatteet, työote, perusmenetelmät, diakoniakasvatus
  • Sielunhoidon osaaminen;lasten, nuorten ja perheiden keskustelutarpeiden tunnistaminen, kuuntelemisen taito, hengellisen tuen ja sielunhoidon menetelmien soveltaminen erityisesti lasten ja nuorten kohtamisiin
  • Jumalanpalvelus- ja rukouselämän sekä musiikin merkityksen tunteminen ja niiden monipuolinen toteutus, pyhän kohtaaminen, hiljaisuus osana toimintaa

 • PEDAGOGINEN OSAAMINEN

  • Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen osaaminen; kristillisen kasvatuksen lähtökohdat, kirkon kasteopetuksen muodot, hengellisen kasvun tukeminen, kasvattavan kirkon historia
  • Kasvun tukeminen; yksilön kehitysvaiheiden sekä tyttöjen ja poikien kehityksen tunteminen, eri-ikäisten kasvun tukeminen, yksilön ja ryhmän kohtaaminen, perheen kasvatustyön tukeminen
  • Ohjaaminen, opettaminen, kouluttaminen; kokoavan/kokoontuvan toiminnan menetelmät, kouluttajan ja ohjaajan taidot, koulutuksen suunnittelutaidot, erilaisten oppijoiden ohjaaminen, moniammatillinen työote, rippikoulutyö, vapaaehtoistoimijoiden kouluttaminen ja ohjaaminen, työssäoppijoiden/harjoittelijoiden ohjaaminen
  • Hengellinen työ verkossa; verkko-ohjaaminen, -auttaminen, -kirjoittaminen, -keskustelu, lasten ja nuorten oman sisällöntuotannon ohjaaminen.

  • Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja kehityksen lainalaisuudet sekä kykenee soveltamaan tätä tietoa käytännössä.
  • Opiskelija ymmärtää kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä käytettävien kasvatuksellisten menetelmien tietoperustan, ja hän osaa käyttää ja kehittää erilaisia toimintaympäristöön sopivia toiminnan ohjauksen menetelmiä.

 • YHTEISÖLLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN

  Sosiaalipedagoginen osaaminen; osallistava toiminta, yhteisöllisen toiminnan taidot, erityisen tuen tarpeen tunnistaminen, vuorovaikutustaidot, lastensuojelun toimintatapojen tunteminen
  • Kulttuurin ja perinteiden tunteminen; sosiokulttuurisuus, paikallisuus
  • Verkostotyö; projektiosaaminen, vapaaehtoistoiminnan verkosto-osaaminen
  • Monikulttuurinen toiminta; maahanmuuttajien kysymykset, kulttuurien välisten raja-aitojen ja ennakkoluulojen lieventäminen, kansainväliset yhteydet ja toiminnot, lähetys ja kansainvälinen vastuu, ekumeeninen toiminta
  • Rakenteellinen vaikuttaminen; alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen, lasten ja nuorten oikeuksien edistäminen, lasten ja nuorten kuuleminen, lapsivaikutusten arviointi, lasten ja nuorten elinolosuhteisiin ja hyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö
  • Viestintä- ja mediaosaaminen; viestintävälineiden käyttö, mediakriittisyys, mediakasvatus
  • Ekologisen vastuun, toiminnan ja kestävän kehityksen tukeminen; luonto- ja ympäristökasvatus, leiri- ja retkitoiminnan osaaminen

  • Opiskelija ymmärtää ryhmädynamiikan ja ryhmäprosessien merkityksen ja osaa soveltaa tietoa työskennellessään erilaisissa yhteisöissä aina järjestökentästä virtuaalisiin yhteisöihin.
  • Opiskelijalla on kyky ohjata eri-ikäisistä ihmisistä koostuvia yhteisöjä ja ryhmiä erilaisia osallistavia pedagogisia menetelmiä käyttäen.
  • Opiskelija osaa hyödyntää toiminnassaan yhteisöjen kasvupotentiaalia ja voimavaroja sekä yhteisöllisyyden että yksilöiden ja yhteisöjen toimijuuden vahvistamiseksi.
  • Opiskelija osaa toimia moniammatillisissa tiimeissä.
  • Opiskelija tuntee yhteiskunnan rakenteet ja toimintamekanismit sekä erilaiset palvelujärjestelmät ja osaa tarkastella yhteiskunnan eri ilmiöitä sekä paikallisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
  • Opiskelija tiedostaa kansalaistoiminnan ja nuorisotyön merkityksen yhteiskunnassa ja tuntee julkisen sektorin toimintakäytäntöjen lisäksi myös järjestötoimintaa.
  • Opiskelija tuntee erityisesti nuorten elinolojen kokonaisuuden ja sosiaalisten ongelmien syntymekanismit ja osaa toimia nuoren osallisuuden ja kansalaisuuden vahvistajana.
  • Opiskelija ymmärtää kulttuurienvälisen kasvatuksen yleiset päämäärät ja osaa hyödyntää sitä omassa kasvatustyössään sekä hallitsee työskentelyn monikulttuurisissa työyhteisöissä.

 • ORGANISAATIO- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

  • Työn koordinointi ja organisointi; toiminnan ja talouden suunnittelu, työyhteisö- ja alaistaidot, virkavastuu, valmiudet esimiestehtäviin, johtaminen, laadun ja vaikuttavuuden arviointi, hallintotyö, strategiatyö
  • Prosessiosaaminen; erilaisten prosessien kokonaisuuden hahmottaminen, prosessien näkeminen, ohjaaminen, arviointi ja koordinointi
  • Tutkiva, kokeileva ja arvioiva työote; toiminnan ja oman työn arviointi, toimintaympäristön analysoinnin taidot, kehittämishaasteiden tunnistaminen, ammattikunnan historia
  • Kirkko toimintaympäristönä; kirkon perustehtävä, kirkon lainsäädäntö
  • Persoonallinen ja ammatillinen kasvu; uuden oppiminen ja kouluttautuminen, työhyvin-vointi ja työssäjaksaminen, oman työn ja ajankäytön suunnittelu

  • Opiskelija osaa suunnitella, organisoida, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja ja työskennellä projektimaisesti erilaisissa työyhteisöissä.
  • Opiskelijalla on valmiuksia tutkivan, kokeilevan, kehittävän ja arvioivan työotteen käyttöön omalla työ- ja ammattialalla.

Koulutusalan tavoitekuvaus

Humanistinen ja kasvatusala

Koulutusalan ammatillinen osaaminen perustuu vuorovaikutus- ja ohjaustaitoihin lasten, nuorten ja perheiden parissa. Koulutuksen ydinosaamisalueita ovat hengellisen työn osaaminen ja arvo-osaaminen, organisaatio- ja kehittämisosaaminen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen sekä pedagoginen osaaminen. Pedagoginen osaaminen vaatii kasvattajan taitoja. Siihen kuuluvat kasvun tukeminen sekä ohjaus- ja kouluttamistaidot. Hengellisen työn osaamiseen ja arvo-osaamiseen osaamiseen kuuluvat kristillisen uskon tunteminen ja tulkitseminen sekä kristilliseen kasvatukseen ja kirkolliseen elämään liittyvä osaaminen. Yhteisöosaaminen merkitsee verkostoissa toimimista ja erilaisten yhteisöjen dynamiikan hahmottamista. Organisaatio- ja kehittämisosaaminen merkitsee hallinnon ja suunnittelun taitoja sekä tutkivaa ja kehittävää työotetta.

Yhteisöpedagogi (AMK)/kirkon nuorisotyö -koulutuksen tavoitteet


Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista kasvatus- ja nuorisotyön ammattilaisia, joilla on laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa kasvatuksen, kouluttamisen ja ohjaamisen tehtävissä. Tällaisia ovat esimerkiksi seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka sekä erilaiset kasvatuksen ja perhetyön tehtävät yhteisöissä, järjestöissä ja kunnissa.

Koulutusalan ammatillinen osaaminen perustuu vuorovaikutus- ja ohjaustaitoihin lasten, nuorten ja perheiden parissa. Koulutuksen ydinosaamisalueita ovat hengellisen työn osaaminen ja arvo-osaaminen, organisaatio- ja kehittämisosaaminen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen sekä pedagoginen osaaminen. Pedagoginen osaaminen vaatii kasvattajan taitoja. Siihen kuuluvat kasvun tukeminen sekä ohjaus- ja kouluttamistaidot. Hengellisen työn osaamiseen ja arvo-osaamiseen osaamiseen kuuluvat kristillisen uskon tunteminen ja tulkitseminen sekä kristilliseen kasvatukseen ja kirkolliseen elämään liittyvä osaaminen. Yhteisöosaaminen merkitsee verkostoissa toimimista ja erilaisten yhteisöjen dynamiikan hahmottamista. Organisaatio- ja kehittämisosaaminen merkitsee hallinnon ja suunnittelun taitoja sekä tutkivaa ja kehittävää työotetta.

Tutkinto Yhteisöpedagogi (AMK) sisältää Piispainkokouksen säätämän (Kirkon säädöskokoelma 102/2005) kelpoisuuden Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Kelpoisuuteen kuuluvat 90 opintopisteen laajuiset teologiset ja kirkolliset opinnot: 20 op teologisia opintoja, 40 op kirkon lapsi- ja nuorisotyön ammattiopintoja, 15 op seurakuntaharjoittelu, 15 op kirkon tai seurakunnan työhön liittyvä opinnäytetyö.

Yhtgeisöpedagogi (AMK)/Kirkon nuorisotyö -koulutuksen rakenne

PERUSOPINNOT40 op, AMMATTIOPINNOT110 op, VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15 op, HARJOITTELU 30 op, OPINNÄYTETYÖ 15 op
Yhteensä210 op

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti