SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä! Sähköinen asiointi toimii normaalisti.

Opetussuunnitelmat: Centria-ammattikorkeakoulu 2019-2020

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Nuorten koulutus (AMK-tutkintoon johtava)

Valitse ryhmä:

NLIS19K

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

NLIS19K (Julkaistu)

Ryhmän opintojaksot

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Tutkinnon ydinosaamisalueet

Yleinen liiketoimintaosaaminen
•tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit
•ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
•ymmärtää ja arvioi yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen
•omaksuu yrittäjyyden sekä yrittäjämäisen ja tuloksellisen tavan toimia
•tuottaa ja kehittää palveluosaamista
•ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
•ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa kehittää työyhteisönsä toimintaa
•ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä.

Liiketalouden menetelmäosaaminen
•hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
•käyttää tietojärjestelmiä erilaisissa työtehtävissä, hallitsee tarvittavia digitaalisia työvälineitä
•osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
•omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa.

Syventävä liiketoimintaosaaminen
•omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella.

Liiketalouden soveltava osaaminen
•osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
•osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
•osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua.

Koulutusalan tavoitekuvaus

Suoritettava tutkinto on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää n. 3,5 vuotta. Tutkinto muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy liiketoiminnan perusteisiin ja yrittäjyyteen sekä talouselämän yleisiin lainalaisuuksiin. Niissä opitaan myös alalla tarvittavaa viestintä- ja kielitaitoa, ryhmä- ja projektityötaitoja sekä verkostomaisen toiminnan edellyttämiä valmiuksia. Ammattiopinnoissa opiskelija erikoistuu johonkin liiketoiminnan osa-alueeseen syventävien opintojen vaihtoehtonsa mukaisesti. Valinnaisten ammattiopintojen ja vapaasti valittavien opintojen tarkoituksena on tukea ja täydentää opiskelijan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa ja ammatillista suuntautumista. Tutkintoon sisältyy myös valinnaisia kieliopintoja, joiden kautta voi syventää osaamistaan valitsemissaan kielissä tai alkaa kehittämään taitojaan myös uusissa kielissä. Harjoittelun tarkoituksena on syventää opiskelijan ammattitaitoa ja hänellä tulisi olla sellaisia työtehtäviä, jotka ovat vastuullisia ja vastaavat hänen suuntautumisvaihtoehdon mukaista ammatillista profiiliaan. Opinnäytetyössä opiskelija hyödyntää ja syventää aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja. Opinnäyte tehdään pääsääntöisesti yritykselle tai muulle toimeksiantajalle ja se on useimmiten tutkimus- tai kehittämishanke.

Tradenomit työskentelevät erilaisten yritysten ja yhteisöjen liiketalouden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Nämä tehtävät edellyttävät laaja-alaista liiketoiminnan ja elinkeinoelämän tuntemusta sekä yrittäjämäistä otetta. Asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus ja yhteistyökyky ovat tradenomin työssä keskeisiä ominaisuuksia. Menestyäkseen erilaisten organisaatioiden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä tradenomin tulee hallita eri toimialojen erityispiirteitä asiakaslähtöisen, kannattavan ja yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelu antaa myös hyvät valmiudet oman yrityksen perustamiseen.

Opinnot kehittävät yleistä liiketoimintaosaamista, liiketalouden menetelmäosaamista ja liiketalouden syventävää osaamista, joiden yhdistelmänä opiskelijalle kehittyy kyky liiketalouden soveltavaan osaamiseen. Opinnoissa painotetaan sekä ammattiteknisiä tietoja ja taitoja että erilaisia kehittämistaitoja, sosiaalisia taitoja ja viestintätaitoja. Eri osaamislajien, tietojen ja taitojen kehittymisen tuloksena opiskelijasta tulee osaava ja ammattitaitoinen tradenomi.

Koulutuksen tavoitekuvaus

Oppimisen tavoitteena oleva osaaminen

Liiketalouden koulutuksen tavoitteet ovat työelämälähtöisiä ja yrittäjämäiseen toimintatapaan valmentavia. Yrittäjämäisesti toimivalle yksilölle on tunnusomaista kyky soveltaa tietoja ja taitoja innovatiivisesti, muutosvalmius,palveluosaaminen, verkostojen hallinta sekä kansainvälisyys. Liiketalouden asiantuntija- ja esimiestehtävissä tarvitaan vahvaa ammattiosaamista, laatutietoisuutta, esiintymis-, neuvottelu- ja ryhmätyötaitoja sekä kirjallista osaamista. Tulevia tehtäviä varten opiskelijoita valmennetaan itseohjautuvuuteen jaluovuuteen sekä kehitetään tiedonhankinta-, analysointi- jaongelmanratkaisukykyjä. Työelämän kansainvälistyminen edellyttää myös hyvää kielitaitoa sekä erilaisten kulttuurien tuntemusta.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalle kehittyy laaja-alainen, monipuolinen ja käytännönläheinen liiketaloudellisen osaamisen kokonaisuus. Opiskelija saa hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä prosesseista. Hän saa valmiuksia erilaisiin kaupan alan, teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä oman yritystoiminnan harjoittamiseen. Opiskelijalle kehittyy osaamista yrittäjyydestä, markkinoinnista, taloushallinnosta ja laskentatoimesta, viestinnästä, kielistä ja liiketoimintakulttuureista ja erilaisista liiketoimintaa tukevista menetelmistä ja välineistä. Syventävien ammattiopintojen kautta tavoitteena on kehittää erityisesti näiden aihealueiden osaamista ja syvällistä asiantuntemusta.

Syventävien opintojen tavoitekuvaus

Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden syventävät opinnot

Opiskelija oppii valmiuksia nykyaikaisen yritystoiminnan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, ohjaukseen, arviointiin ja kehittämiseen. Opinnot valmentavat yrittäjämäiseen toimintaan kaikissa tehtävissä, liiketoiminnan kokonaisuuksien ja asiakassuhteiden hallintaan sekä yrityksen toimintojen ja prosessien kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Opiskelija perehtyy johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden eri ulottuvuuksiin ja sisäistää asiakaslähtöisen ajattelutavan.

Taloushallinnon syventävät opinnot

Opiskelija oppii hoitamaan itsenäisesti erilaisia taloushallinnon asiantuntijatehtäviä. Painopiste opinnoissa on taloushallinnon atk-sovellusten integroidussa käytössä. Integroidun taloushallinnon tavoitteena on antaa syvällinen käytännönläheinen käsitys yrityksen taloudellisesta käyttäytymisestä. Opinnoissa perehdytään myös yrityksen toiminnanohjaukseen ja toiminnanohjausjärjestelmiin taloushallintoa laajemmasta näkökulmasta.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti