SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä!

Opetussuunnitelmat: Centria-ammattikorkeakoulu 2019-2020

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Nuorten koulutus (AMK-tutkintoon johtava)

Valitse ryhmä:

NKTS19K

Tekniikan ja liikenteen ala

NKTS19K (Julkaistu)

Ryhmän opintojaksot

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Tutkinnon ydinosaamisalueet

Ammattikorkeakoulututkinnon osaamiskartta

 • OPPIMISEN TAIDOT

  • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
  • osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
  • kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

 • EETTINEN OSAAMINEN

  • kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
  • osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
  • osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
  • osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
  • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
  • kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

 • TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

  • osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
  • osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
  • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
  • kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
  • osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
  • kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
  • omaa valmiuksia yrittäjyyteen

 • INNOVAATIO-OSAAMINEN

  • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
  • osaa työskennellä projekteissa
  • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
  • osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

 • KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN

  • omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
  • kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
  • osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Kemiantekniikan osaamiskartta

 • KEMIAN OSAAMINEN

  Kemiantekniikan insinööri ymmärtää kemian käsitteitä ja ilmiöitä. Hän tuntee oman alansa analyyttiset mahdollisuudet ja näytteenottomenetelmät. Hän osaa soveltaa kemiaa työssään.

 • PROSESSIOSAAMINEN

  Kemiantekniikan insinööri ymmärtää yksikköoperaatioita ja kokonaisprosesseja. Hän hallitsee prosessien taselaskennan ja tuntee prosessilaitteistojen taselaskennan. Hän tuntee prosessilaitteistojen mitoitusperiaatteet. Hän ymmärtää prosessidynamiikkaa ja säätöteoriaa.

 • YMPÄRISTÖ-, LAATU- JA TURVALLISUUSOSAAMINEN

  Kemiantekniikan insinööri osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatetta ja BAT-ajattelua. Hän osaa soveltaa ympäristö- ja laatujärjestelmiä. Hän tuntee ympäristölainsäädänöä ja osaa arvioida ympäristöriskejä. Hän tuntee kemikaali- ja prosessiturvallisuuden vaatimukset.

 • MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

  Kemiantekniikan insinööri ymmärtää ilmiöiden matemaattisia malleja ja osaa ratkaista niitä. Hän osaa ratkaista ongelmia loogisesti.

 • TALOUDELLINEN AJATTELUKYKY JA ESIMIESTAIDOT

  Kemiantekniikan insinööri ymmärtää yritystoiminnan ja tuotantoprosessien taloudelliset realiteetit. Hän osaa johtaa ihmisiä.

Koulutusalan tavoitekuvaus

Centria-ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksen tavoitteena on luonnontieteisiin perustuva vahva tekniikan osaaminen, analysointikyky ja ongelmaratkaisutaidot, sekä johtamiskyky ja omaan alaan liittyvien tekniikoiden ja niiden kehittämismenetelmien hallinta. Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijoiden viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä.
Tekniikan koulutuksista valmistuneiden työtehtävät ovat pääasiassa teknistä asiantuntemusta edellyttäviä teollisuuden ja yritystoiminnan tehtäviä. Valmistuneet työskentelevät muun muassa kone- ja metallialalla, sähköalalla, puutekniikan alalla, paperi- ja kemianteollisuuden alalla, ICT-alalla ja graafisella alalla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Tyypillistä opiskelulle on käytännönläheinen ote ja kiinteät suhteet työelämään, jotka ilmenevät esimerkiksi yritysvierailuina, vierasluentoina, yrityksissä tehtävinä opiskeluprojekteina ja yrityksissä suoritettavana työharjoitteluna.
Kansainvälisyys kuuluu luonnollisena osana osaamisalueeseen ja opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa korkeakouluissa, opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla, osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille sekä suorittaa työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä.

Koulutuksen tavoitekuvaus

Kemiantekniikan koulutus

Opiskelija osaa kemian käsitteet, lainalaisuudet ja ilmiöt ja osaa hyödyntää kemian osaamistaan teolliseen toimintaan. Hän osaa valita, mitoittaa ja analysoida yksikköprosessit. Hän osaa yhdistää ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Hän osaa suunnitella ja käyttää prosessiautomaatiota. Hän osaa hyödyntää tietokoneavusteista laskentaa ja simulointia prosessien analysoinnissa. Hän osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatetta ja BAT-ajattelua toiminnassaan. Hänellä on sellainen kielitaito, joka vaaditaan kansainvälisessä teollisuustoiminnassa. Hän ymmärtää yritystoiminnan ja tuotantoprosessien taloudelliset realiteetit.

Syventävien opintojen tavoitekuvaus

Kaivosalan osaaminen

Opiskelija osaa suunnitella ja analysoida kaivosalan toimintaa. Hän pystyy keskustelemaan geologien ja louhintahenkilökunnan kanssa. Hän tuntee rikastusmenetelmät ja voi osallistua rikastamon suunnitteluun ja käyttöön. Hän tuntee metallurgiset prosessit, erityisesti hydrometallurgiset. Hän voi toimia prosessien käyttäjänä tai suunnittelijana. Hän osaa jonkun verran hyödyntää simulointia kaivosalan prosessien laskennassa.

Uusiutuvat energiavarat

Opiskelija osaa hyödyntää uusiutuvia energiavaroja nyt ja tulevaisuudessa. Hän osaa arvioida koko tuotantoketjun niin teknisesti kuin taloudellisesti. Hän tuntee biopolttoaineiden valmistusmenetelmät ja hyödyntämismahdollisuudet. Hän osaa hyödyntää materiaali- ja energiavirtojen sulkemista ja integrointia.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa HOPSilla myös Teknologiajohtamisen syventävät opinnot.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti