SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä!

Opetussuunnitelmat: Centria-ammattikorkeakoulu 2019-2020

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Aikuiskoulutus (Ylempään AMK-tutkintoon johtava)

Valitse ryhmä:

YYTS19K

Tekniikan ja liikenteen ala

YYTS19K (Julkaistu)

Ryhmän opintojaksot

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Tutkinnon ydinosaamisalueet

YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamiskartta

OPPIMISEN TAIDOT

 • osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
 • osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
 • kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

EETTINEN OSAAMINEN

 • kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
 • osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
 • osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
 • osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
 • osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
 • kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

 • osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
 • osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
 • osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
 • osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
 • osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
 • kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

INNOVAATIO-OSAAMINEN

 • osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
 • osaa johtaa projekteja
 • osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
 • osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN

 • kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
 • osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Teknologiaosaamisen johtamisen osaamiskartta

ESIMIESTAITOJEN JA OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Opiskelija tunnistaa oman henkilökohtaisen oppimistapansa sekä pystyy sen mukaisesti kehittämään oppimistaan edellyttämää henkilökohtaista ongelman hahmottamis- ja ratkaisukykyään yrityksen päätöksentekoympäristössä. Opiskelija syventää omaa itsetuntemustaan esimiehenä. Hän tuntee motivaatioon vaikuttavat tekijät sekä ymmärtää tiimityöskentelyn ja tiimin johtamisen merkityksen.

ORGANISAATION OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Opiskelija perehtyy liiketoiminnan ja tietotekniikan vuorovaikutukseen sekä yrityksen liiketoiminnasta johdettuun teknologiastrategiaan. Hän muodostaa itselleen kokonaiskuvan yrityksen palvelujen kehittämisen vaikutuksista tietotekniikkaan ja osaamisresursseihin. Hän hahmottaa hiljaisen tiedon tuomat mahdollisuudet innovaatioiden synnyttämiseen ja osaa hyödyntää tehokkaasti osaamisresursseja yrityksen liiketoiminnoissa.

OSAAMISEN VAIKUTUS KILPAILUKYKYYN

Opiskelija tunnistaa liiketoimintaprosesseihin sisältyvät kannattavuus- ja kustannustekijät. Opiskelija hankkii itselleen valmiudet tuottaa, kehittää ja hyödyntää yrityksen vaativaa toiminnanohjausinformaatiota teknologiayrityksen johdon tueksi erityisesti nykyaikaisessa kilpailu- ja informaatioympäristössä. Hän osaa soveltaa strategista tietoa päätöksenteossa.

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN

Opiskelija tunnistaa osaamisen ja osaamisen johtamisen merkityksen projektoiminnassa. Opiskelija ymmärtää verkostoitumisen merkityksen ja vahvuudet teknologiaporjekteissa. Opiskelija perehtyy laajasti oman alansa huippu- sekä tulevaisuuden teknologiaan valitsemalla omaa kehittämistehtävää parhaiten tukevat opintojaksot.

 • osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
 • osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
 • osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
 • osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
 • osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
 • kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

INNOVAATIO-OSAAMINEN

 • osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
 • osaa johtaa projekteja
 • osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
 • osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

 • KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
 • kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
 • osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan


Koulutuksen tavoitekuvaus

Ammattikorkeakoulujen tekniikan koulutusalan tavoitekuvaus

Ammattikorkeakoulujen tekniikan koulutusalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat uusi tutkintomuoto, joka on syntynyt työelämän kasvaneista osaamisvaatimuksista ja elinikäisen oppimisen periaatteesta. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tarjoavat korkeakoulututkinnon suorittaneille yliopisto-opinnoista poikkeavan jatkokoulutusväylän. Niiden erityispiirteenä on työelämän osaamistarpeista lähtevä ammatillinen kasvu.

Insinööri (ylempi AMK) vastaa muutoshaasteisiin, joita yritykset ja muut työyhteisöt kohtaavat. Kansainvälistyminen, tietoyhteiskuntakehitys, teknologian monimutkaistuminen sekä rakenteiden ja toimintaperiaatteiden murros ovat tehneet työntekijöiden ammattitaidosta ja asiantuntijuudesta entistä tärkeämmän tuotannontekijän yrityksille, joiden on näiden muutosten ristipaineissa kyettävä säilyttämään kannattavuutensa.   Hyvä lähtökohta on se, että asiantuntijaorganisaation esimies on itse tiimin tai ryhmän tai osaston jonkin osa-alueen substanssiosaaja.  Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan johtaminen ja erityisesti osaamisen johtaminen edellyttävät toisenlaisia tietoja ja taitoja – ja henkistä kypsyyttä. Ylemmän AMK -tutkinnon suorittaneella henkilöllä on asiantuntijaorganisaation tiimin, ryhmän, yksikön tai osaston johtamistaidot.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti