SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä! Sähköinen asiointi toimii normaalisti.

Opetussuunnitelmat: Centria-ammattikorkeakoulu 2019-2020

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Aikuiskoulutus (AMK-tutkintoon johtava)

Valitse ryhmä:

ASOS19Y

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

ASOS19Y (Julkaistu)

Ryhmän opintojaksot

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Tutkinnon ydinosaamisalueet

SOSIAALIALAN EETTINEN OSAAMINEN

Sosionomi (AMK)

• osaa toimia ihmis- ja perusoikeussäädösten, sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

• ymmärtää oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakastyössä

• osaa toimia arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa eettisesti perustellusti

• osaa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

• osaa asettua yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien puolelle

ASIAKASTYÖN OSAAMINEN

Sosionomi (AMK)

• osaa luoda ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä arvioida asiakkaan palvelutarpeita

• osaa tukea yksilöiden kasvua ja kehitystä sekä perheiden arkea ja perheenjäsenten keskinäisiä suhteita

• osaa osallistaen suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin

• tunnistaa hyvinvoinnin suojaavia- ja riskitekijöitä sekä osaa soveltaa ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen näkökulmia

• osaa tavoitteellisesti, voimavaraistaen ja osallisuutta tukien ohjata asiakkaita, asiakasryhmiä ja yhteisöjä

• osaa soveltaa ja arvioida asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä

• osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ja moninaisuutta tukien asiakastyössä sekä edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua

• osaa tehdä ohjaustyötä erilaisissa sähköisissä toimintaympäristöissä ja ohjata asiakkaita e-Palvelujen käytössä

• osaa arvioida asiakastyötä ja dokumentoida sitä asiakaslähtöisesti

SOSIAALIALAN PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN

Sosionomi (AMK)

• osaa jäsentää hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja haasteita sekä niiden vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon

• tuntee alan juridisen säädöspohjan ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä

• hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavat sekä niiden ohjauksen ja valvonnan

• tuntee sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujärjestelmät julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä hallitsee sosiaaliturvaohjauksen

• osaa sovittaa yhteen palveluita tarvelähtöisesti ja toimia muutoksen eteenpäin viejänä

• osaa toimia aktiivisena sosiaalialan asiantuntijana ja perustella asiakkaan etua sekä moniammatillisessa että monialaisessa yhteistyössä

KRIITTINEN JA OSALLISTAVA YHTEISKUNTAOSAAMINEN

Sosionomi (AMK)

• kykenee ammatilliseen kriittiseen reflektioon

• osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta sekä hyvinvointia tuottavia kansallisia ja globaaleja rakenteita ja prosesseja sekä ehkäistä syrjäytymistä

• kykenee puolustamaan haavoittuvassa asemassa olevien ja vaiennettujen ihmisten etuja sekä tuomaan poliittiseen päätöksentekoon ja vastuullisille toimijoille tietoa kohtuuttomista elämäntilanteista

• tuntee julkishallinnollisen päätöksentekojärjestelmän ja osaa toimia sen toimintaperiaatteiden mukaan

• osaa edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä kykenee vaikuttamistyöhön eri toimijoiden kanssa

TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIO-OSAAMINEN

Sosionomi (AMK)

• kykenee innovatiiviseen ongelmaratkaisuun ja verkostotyöhön sosiaalialan kehittämisessä

• osaa kehittää kumppanuuslähtöisesti asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä sekä palveluprosesseja

• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehittämishankkeita

• osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä toimintakäytäntöjen kehittämiseksi

• osaa tuottaa ja arvioida tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi

• osaa toimia tutkimus- ja kehittämistyön eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti

TYÖYHTEISÖ-, JOHTAMIS- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN                          

Sosionomi (AMK)

• osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisöissä sekä kansainvälisissä ympäristöissä

• osaa toimia työyhteisön lähijohtajana

• tuntee keskeisen työlainsäädännön ja edistää työturvallisuutta

• osaa johtaa itseään sekä edistää omaa ja työyhteisön työhyvinvointia

• osaa arvioida työn laatua, tuloksia ja vaikutuksia

• tuntee talouden ja strategisen johtamisen merkityksen omassa työssään

• tuntee sosiaalialan yrittäjätoiminnan perusedellytykset

Koulutusalan tavoitekuvaus

Koulutusalan tavoitekuvaus

Sosionomin työ on haastavaa, monipuolista, innovatiivista ja itsenäistä työtä
moniammatillisissa toimintaympäristöissä. Sosiaalialalla työskentely vaatii monimuotoista ja
laaja-alaista osaamista, Sosiaalialan osaaminen muodostuu yleisistä työelämässä tarvittavista
valmiuksista kuten viestintä- ja vuorovaikutustaidoista, kielitaidosta, projektityöntaidoista
jne, Sosiaalialalla tarvitaan lisäksi erityisosaamista asiakastyöstä ja asiakasryhmistä
työskenneltäessä varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa, päihdetyössä, vanhustyössä,
kriminaalityössä tai mielenterveystyössä. Erityisosaamiseen sisältyy myös sosiaalialalla
käytettävien eri työmenetelmien hallinta. Valtakunnallisesti määritellyt sosiaalialan
ammattikorkeakoulutuksen osaamiskompetenssit ovat sosiaalialan eettinen osaaminen,
asiakastyöosaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava
yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen
Sosiaalialan opetus perustuu edellä mainittuihin eri osaamistasoihin ja osaamisalueisiin.
Sosiaalialan työ on luonteeltaan asiakas- ja voimavaralähtöistä. Alan työntekijältä vaaditaan
reflektiivisyyttä, luovuutta ja tutkivaa otetta omaan työhönsä. Toiminnan ohjaus ja
kehittäminen sekä verkostotyön osaaminen ovat kaikille yhteistä osaamisen aluetta.
Monikulttuuristuva yhteiskunta edellyttää myös kielitaitoa sekä kulttuurisensitiivistä työotetta.

Koulutuksen tavoitekuvaus

Koulutuksen tavoitekuvaus

Sosiaalialan työtä tehdään yhä useammin monialaisissa hankkeissa, palveluissa ja verkostoissa,
joten sosionomeilta edellytetään kykyä työskennellä yhdessä muiden alojen työntekijöiden
kanssa oman alansa asiantuntijana. Sosionomi osaa tukea ihmisen hyvinvointia, sosiaalista
turvallisuutta ja arjessa selviytymistä sekä kykenee tarttumaan toimeen monenlaisissa
inhimilliseen elämään liittyvissä ongelmissa ottaen käyttöön ja kehittäen tilanteisiin sopivia
toimintatapoja. Sosionomin koulutus antaa laaja-alaiset asiakastyövalmiudet niin
varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön alueilla. Opiskeltavia
aihepiirejä ovat mm. ihmisen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus, sosiaalialan
palvelujärjestelmä, asiakastyön, ryhmätyön ja projektityön menetelmät, etiikka, kehittäminen
ja johtaminen sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Sosionomikoulutuksen opinnoille on
tyypillistä teorian ja käytännön tiivis yhteys. Opetusmenetelmät ovat vuorovaikutukseen
perustuvia ja toiminnalliset menetelmät ovat yleisiä. Luento-opetuksen lisäksi painotetaan
yhteistoiminnallista ja moniammatillista oppimista, osallistutaan työelämälähtöisiin
projekteihin sekä tehdään kirjallisia tehtäviä. Osa opiskelusta toteutetaan verkossa.Opintoihin sisältyy 45 op työharjoittelua.

Syventävien opintojen tavoitekuvaus

Varhaiskasvatuksen syventävissä opinnoissa opiskelija oppii varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toiminnallisia menetelmiä, yhteistyötä lasten ja heidän perheidensä kanssa, ohjauksen ja kehittämisen taitoja.

Sosiaaliohjauksen syventävissä opinoissa opiskelija oppii asiakaslähtöisen palvelutarpeen arviointia, aikuissosiaalityötä ja dialogisia työmenetelmiä. Sosionomin työssä korostuvat ohjaukselliset taidot, moniammatillinen verkostotyö, henkilöstöhallintoon liittyvä osaaminen, monikulttuurinen työote sekä kehittäminen.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti