SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä! Sähköinen asiointi toimii normaalisti.

Opetussuunnitelmat: Centria-ammattikorkeakoulu 2019-2020

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Aikuiskoulutus (Ylempään AMK-tutkintoon johtava)

Valitse ryhmä:

YYS1S19K YYS2S19K YYS3S19K

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

YYS1S19K (Julkaistu)

Ryhmän opintojaksot

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Tutkinnon ydinosaamisalueet

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteena on mm. antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä valmiudet asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn. Ylempien ammattikorkeakoulujen tavoitteisiin kuuluu myös yleisiä korkeakoulututkintoihin kuuluvia valmiuksia kuten valmiudet elinikäiseen oppimiseen, oman ammattitaidon kehittämiseen, työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoja ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisuun sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamiskartta

 • OPPIMISEN TAIDOT

  • osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
  • osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
  • kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

 • EETTINEN OSAAMINEN

  • kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
  • osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
  • osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
  • osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
  • osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
  • kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

 • TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

  • osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
  • osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
  • osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
  • osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
  • osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
  • kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

 • INNOVAATIO-OSAAMINEN

  • osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
  • osaa johtaa projekteja
  • osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
  • osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

 • KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN

  • kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
  • osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
  • osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen osaamiskartta

 • SOSIAALI - JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

  • arvioi tietoa kriittisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja luo uutta käytäntöä kehittävää tietoa
  • hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa itsenäisesti toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita
  • kehittää työyhteisöä prosessilähtöisen organisaation periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakasryhmien kanssa
  • kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoista ja sisäistä laatua, vaikuttavuutta ja yhteistyötä

 • SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMISOSAAMINEN

  • tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
  • hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
  • hallitsee työyhteisön muutosprosesseja
  • edistää työn vaikuttavuutta näyttöön perustuvalla toiminnalla
  • johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden kehittämistä ja tuottamistapojajohtaa työyhteisön/ organisaation kehittymistä eettisesti vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteisöksi

Koulutuksen tavoitekuvaus

Sosiaali -ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus vastaa muuttuvissa toimintaympäristöissä toimivien alan asiantuntijoiden tarpeisiin lisätä johtamis- ja kehittämisosaamistaan. Koulutuksen suorittanut henkilö hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vasuualueellaan ja kykenee johtamaan soslaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden kehittämistä ja tuottamistapoja. Koulutuksen suorittanut henkilö on asiantuntija ihmisten ja osaamisen johtamisessa. Koulutus tarjoaa tukea ja menetelmiä, joilla koulutukseen osallistuja voi syventää omaa itsetuntemustaan, ihmistuntemustaan ja johtajuuttaan.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti