SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä! Sähköinen asiointi toimii normaalisti.

Opetussuunnitelmat: Centria-ammattikorkeakoulu 2019-2020

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Nuorten koulutus (AMK-tutkintoon johtava)

Valitse ryhmä:

NHOSS19K

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

NHOSS19K (Julkaistu)

Ryhmän opintojaksot

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Tutkinnon ydinosaamisalueet

Ammattikorkeakoulututkinnon osaamiskartta

 • OPPIMISEN TAIDOT

  • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
  • osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
  • kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

 • EETTINEN OSAAMINEN

  • kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
  • osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
  • osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
  • osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
  • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
  • kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

 • TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

  • osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
  • osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
  • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
  • kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
  • osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
  • kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
  • omaa valmiuksia yrittäjyyteen

 • INNOVAATIO-OSAAMINEN

  • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
  • osaa työskennellä projekteissa
  • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
  • osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

 • KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN

  • omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
  • kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
  • osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

SAIRAANHOITAJAKOULUTUS

 • ASIAKASLÄHTÖISYYS

  Osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana.
  Osaa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa hänen terveytensä ja sairautensa hoidossa.
  Osaa kohdata asiakkaan aktiivisena toimijana omassa hoidossaan.
  Osaa arvioida asiakkaan voimavarat ja tukea häntä hoitonsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
  Osaa tukea läheisten hoitoon osallistumista asiakkaan näkemyksiä ja voimavaroja kunnioittaen.
  Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutuksen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.
  Ymmärtää kulttuurin merkityksen hoidossa ja osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita yksilöllisesti.

 • HOITOTYÖN EETTISYYS JA AMMATILLISUUS

  Osaa toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
  Osaa toimia ammatinharjoittamista koskevan lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisesti
  sekä osaa arvioida niiden toteutumista hoitotyössä.
  Osaa toimia ihmisoikeuksia loukkaamatta.
  Osaa toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä.
  Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaan toimintaansa ja vastaamaan toimintansa seurauksista.
  Kykenee arvioimaan osaamistaan ja kehittymistään vuorovaikutussuhteissa.
  Omaa sairaanhoitajan ammatti-identiteetin.
  Kykenee tuottamaan, jakamaan ja hyödyntämään asiantuntijuutta ja kumppanuuksia monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa.

 • JOHTAMINEN JA YRITTÄJYYS

  Kykenee johtamaan omaa toimintaansa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen.
  Osaa arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut
  Ymmärtää johtamisen merkityksen hoitotyössä.
  Ymmärtää terveysalan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
  Osaa koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuunsa mukaisesti.
  Ymmärtää terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaa toimia muutostilanteessa oman vastuunsa mukaisesti.
  Osaa toimia erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti.
  Tietää ja tunnistaa sairaanhoitajan työhön liittyvät sisällölliset ja hallinnolliset urakehitysmahdollisuudet.

 • KLIININEN HOITOTYÖ

  Kykenee käyttämään erilaisia auttamismenetelmiä potilaan psykososiaalisessa tukemisessa.
  Hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa.
  Osaa vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla.
  Osaa arvioida potilaan hoidon tarvetta asianmukaisin kliinisin ja fysiologisin arviointi-/mittausmenetelmin, priorisoida todetut tarpeet ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla.
  Hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet sekä osaa perustella niiden merkityksen.
  Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa.
  Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisten potilasryhmien lääkehoitoa.
  Ymmärtää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät.
  Ymmärtää sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
  Osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa/hoitotyössä.
  Osaa integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
  Osaa toteuttaa erilaisia sisä- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä.
  Osaa toteuttaa kirurgista hoitoa tarvitsevan potilaan hoitotyötä.
  Osaa tukea ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia.
  Ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan.
  Osaa tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa.
  Osaa kohdata mielenterveys- ja päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti sekä ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta eri hoitoympäristöissä.
  Ymmärtää mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
  Osaa tukea akuutissa kriisissä olevan asiakasta.
  Osaa tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja säilyttämistä.
  Ymmärtää arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidontarpeen.
  Osaa tukea kiireellistä hoitoa tarvitsevaa potilasta ja lähenen läheisiään.
  Osaa toteuttaa parantumattomasti sairaan ja pitkäaikaissairaan potilaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen läheisiään.
  Osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta.

 • NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

  Kykenee käyttämään hoitotieteellistä tietoa päätöksenteossa.
  Kykenee ratkaisemaan ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä.
  Kykenee tarkastelemaan omaa osaamistaan kriittisesti.
  Osaa määritellä hoitotyön tarpeen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä päätöksentekoprosessin mukaisesti.
  Osaa hyödyntää aktiivisesti tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) hoitotyön päätöksenteossa.
  Kykenee osallistumaan kehittämis- innovaatio - ja tutkimusprosesseihin.
  Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.
  Osaa lukea ja kriittisesti arvioida tieteellisiä julkaisuja.
  Ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) käsitteen ja sen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  Ymmärtää sairaanhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoutuu siihen.
  Kykenee tunnistamaan ja kriittisesti arvioimaan toimintaansa ja toimintakäytänteitä.
  Ymmärtää yhtenäisten käytäntöjen merkityksen asiakkaan hoidossa toimii niiden mukaisesti.
  Osaa arvioida, seurata ja dokumentoida yhtenäisen käytännön tuloksia.

 • TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

  Ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon ja rakenteiden yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.
  Ymmärtää terveyden edistämisen taloudellisia lähtökohtia.
  Ymmärtää terveyden edistämisen periaatteita ja osaa toimia terveyden edistämisen arvolähtökohtien mukaisesti.
  Kykenee tunnistamaan ja arvioimaan väestön terveydentilaa ja hyvinvointia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä yksilön ja yhteisön tasolla.
  Kykenee hyödyntämään olemassa olevaa tietoa (esim. rekisterit ja tilastot) väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön tasolla.
  Kykenee tunnistamaan kansanterveysongelmia aiheuttavia tekijöitä.
  Kykenee ehkäisemään riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- sekä työkykyä ja johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenee puuttumaan niihin varhain.
  Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoilla hyödyntäen moniasiantuntijuutta ja moniammatillisia verkostoja.

 • OHJAUS- JA OPETUSOSAAMINEN

  Ymmärtää ohjauksen ja opetuksen filosofiset, eettiset ja pedagogiset lähtökohdat ja niiden merkityksen toteuttaessaan ohjausta ja opetusta.
  Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmälähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
  Hallitsee ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä eri konteksteissa.
  Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä.
  Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti olemassa olevaa, ja tuottaa uutta opetus- ja ohjausmateriaalia.

 • SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ

  Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat, ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
  Tietää ja osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä /ajankohtaisia toimenpideohjelmia.
  Osaa ohjata asiakasta/potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
  Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen merkityksen asiakkaalle osana hoito- ja palveluketjua.
  Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana potilaan / asiakkaan kokonaishoitoa.
  Osaa hyödyntää sosiaalista mediaa hoitotyössä sekä erottaa yksityisen ja ammatillisen roolin sosiaalisen median käytössä.
  Hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön.
  Osaa käyttää potilastietojärjestelmiä.

 • SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS

  Ymmärtää toimintayksikön turvallisuuden hallinnan periaatteet ja vastuunsa niiden edistämisessä.
  Ymmärtää ammatillisen vastuunsa potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä.
  Kykenee edistämään potilasturvallisuutta potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
  Osaa ohjata potilasta ja hänen läheisiään hoitoja koskevassa päätöksenteossa ja turvallisuuden edistämisessä.
  Osoittaa vastuunsa hoitotyön laadusta omassa toiminnassaan.
  Kykenee ehkäisemään ja tunnistamaan laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
  Kykenee arvioimaan hoitotyön laatua ja menetelmiä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
  Ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen hoitoprosessissa.
  Toimii vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä.

Koulutusalan tavoitekuvaus

Sairaanhoitajan ammatin tietoperusta pohjautuu hoitotieteeseen ja edellyttää monitieteistä osaamista. Opinnoissa tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua, edistetään valmiuksia itsenäiseen tiedonhankintaan, monialaiseen yhteistyöhön, vuorovaikutustaitoihin, itsearviointiin sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Ammatinharjoittamisen oikeuksien turvaamiseksi opetussuunnitelman suunnittelussa on otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) ja asetuksen (564/94) säädökset. Sairaanhoitajan koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antaman ammattipätevyysdirektiivin (2013/55/EY) vaatimukset. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014) vastaa sairaanhoitajan koulutuksessa em. direktiivissä määriteltyä kliinistä opetusta.

Koulutuksen tavoitekuvaus

Sairaanhoitaja (AMK) on hoitotyön asiantuntija, joka toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla sekä kansainvälisissä tehtävissä. Sairaanhoitajan toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet ja säädökset. Sairaanhoitajan toimintaan sisältyy terveyden edistäminen, kliinisen hoitotyön osaaminen sekä opetus- ja ohjausosaaminen. Hoitotyö edellyttää yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa sekä johtamis-, tutkimus- ja kehittämisosaamista. Sairaanhoitajan työssä tarvitaan yhteiskunnallista, monikulttuurista ja yrittäjyyttä tukevaa osaamista. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset.

Syventävien opintojen tavoitekuvaus

Syventävissä opinnoissa opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön alueella sekä käyttää näyttöön perustuvaa tietoa oman ammatillisen kehittymisensä tukena ja hoitotyön kehittämisessä. Syventävien opintojen kokonaislaajuus on 30 op. Opinnoista teoriaopintojen osuus on 12 op. Lisäksi syventäviin opintoihin sisältyy 15 op ohjattua harjoittelua opiskelijan valitsemassa hoitoyksikössä ja 3 op vapaasti valittavia opintoja.

.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti