SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä! Sähköinen asiointi toimii normaalisti.

Opetussuunnitelmat: Centria-ammattikorkeakoulu 2019-2020

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Nuorten koulutus (AMK-tutkintoon johtava)

Valitse ryhmä:

NTIS19K

Tekniikan ja liikenteen ala

NTIS19K (Julkaistu)

Ryhmän opintojaksot

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Tutkinnon ydinosaamisalueet

Ammattikorkeakoulututkinnon osaamiskartta

 • OPPIMISEN TAIDOT

  • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
  • osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
  • kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

 • EETTINEN OSAAMINEN

  • kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
  • osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
  • osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
  • osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
  • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
  • kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

 • TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

  • osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
  • osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
  • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
  • kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
  • osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
  • kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
  • omaa valmiuksia yrittäjyyteen

 • INNOVAATIO-OSAAMINEN

  • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
  • osaa työskennellä projekteissa
  • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
  • osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

 • KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN

  • omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
  • kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
  • osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Tieto- ja viestintätekniikan osaamiskartta

 • AUTOMAATIOTEKNIIKKA

  • Osaa toimia automaatioprojektin eri vaiheissa.
  • Osaa tehdä perusteltuja automaatioratkaisuja.
  • Osaa suunnitella ohjausjärjestelmät turvallisiksi ja taloudellisiksi.

 • OHJELMISTOJEN KEHITYS- JA HANKINTAPROJEKTIOSAAMINEN

  • Osaa selvittää, analysoida ja dokumentoida asiakastarpeet
  • Osaa suunnittella laadukkaan ohjelmiston hyödyntäen tarjolla olevia suunnittelumenetelmiä ja työkaluja
  • Osaa toteuttaa ohjelmiston tai sen osia yleisimmillä kehitystyökaluilla ja alustoilla huomioiden laatu- ja ylläpitonäkökohdat

 • TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN ORGANISAATIOISSA

  • Osaa suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää hyvän palvelutason omaavia tietoturvallisia tietoverkkoja palveluineen.
  • Osaa hyödyntää tarjolla olevia viestintä- ja tietojärjestelmiä organisaation kilpailykyvyn kehittämiseen.

 • TEKNOLOGIAJOHTAMISEN OSAAMINEN

  • Osaa toimia teknologiaosaamista vaativissa hankkeissa seuraavissa tehtävissä: osto, myynti, markkinointi ja johtaminen
  • Osaa toimia asiantuntijana yrityksen taloushallintoon ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä

Koulutusalan tavoitekuvaus

Centria ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksen tavoitteena on luonnontieteisiin perustuva vahva tekniikan osaaminen, analysointikyky ja ongelmaratkaisutaidot, sekä johtamiskyky ja omaan alaan liittyvien tekniikoiden ja niiden kehittämismenetelmien hallinta. Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijoiden viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä.

Tekniikan koulutusohjelmista valmistuneiden työtehtävät ovat pääasiassa teknistä asiantuntemusta edellyttäviä teollisuuden ja yritystoiminnan tehtäviä. Koulutusohjelmista valmistuneet työskentelevät muun muassa kone- ja metallialalla, sähköalalla, puutekniikan alalla, paperi- ja kemianteollisuuden alalla ja ICT-alalla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tyypillistä opiskelulle on käytännönläheinen ote ja kiinteät suhteet työelämään, jotka ilmenevät esimerkiksi yritysvierailuina, vierasluentoina, yrityksissä tehtävinä opiskeluprojekteina ja yrityksissä suoritettavana työharjoitteluna.

Kansainvälisyys kuuluu luonnollisena osana osaamisalueeseen ja opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa korkeakouluissa, opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla, osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille sekä suorittaa työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä

Koulutuksen tavoitekuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen yhteisissä perus- ja ammattiopinnoissa saadaan vankka alan perustietämys, jonka varaan voi rakentaa monipuolista erikoisosaamista.

Koulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventyä  tieto- ja viestintätekniikan keskeisimpiin osa-alueisiin: automaatiotekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan ja viestintäteknologiaan. 

Syventävien opintojen tavoitekuvaus

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikkaan syventynyt insinööri hallitsee tärkeimmät ohjelmointikielet ja osaa hyödyntää ohjelmistotuotannon menetelmiä  ohjelmistokehitysprojekteissa.

Viestintäteknologia

Viestintäteknologiaan syventynyt insinööri osaa suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää luotettavia tietoverkkoja sekä osaa hyödyntää tarjolla olevia IT-palveluita yrityksen liiketoiminnan tukena.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti