SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä! Sähköinen asiointi toimii normaalisti.

Opetussuunnitelmat: Centria-ammattikorkeakoulu 2019-2020

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Nuorten koulutus (AMK-tutkintoon johtava)

Valitse ryhmä:

NTUS19K

Tekniikan ja liikenteen ala

NTUS19K (Julkaistu)

Ryhmän opintojaksot

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Tutkinnon ydinosaamisalueet

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Ammattikorkeakoulututkinnon osaamiskartta

OPPIMISEN TAIDOT

 • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
 • osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
 • kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

EETTINEN OSAAMINEN

 • kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
 • osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
 • osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
 • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
 • kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

 • osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
 • osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
 • kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
 • osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
 • kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
 • omaa valmiuksia yrittäjyyteen

INNOVAATIO-OSAAMINEN

 • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
 • osaa työskennellä projekteissa
 • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
 • osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN

 • omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
 • kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
 • osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Tuotantotalouden osaamiskartta (Kokkola)

PROJEKTIOSAAMINEN

 • tuntee projektimuotoisessa työskentelyssä käytettävät menetelmät ja työkalut
 • omaa kokemusta pienimuotoisista projekteista niin työntekijän kuin johtamisen näkökulmasta.

YRITYSTALOUSOSAAMINEN

 • tuntee ja ymmärtää talousmekanismit, jotka vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen ja menestymiseen
 • osaa tehdä tuotannolliselle yritykselle talousanalyysejä ja suunnitella taloutta parantavia toimenpiteitä
 • osaa laatia asiakkaille tarjousasiakirjoja

TUOTANTOTEKNOLOGINEN OSAAMINEN

 • tuntee kappaletavaratuotteiden valmistuksessa käytettävät tavanomaisimmat menetelmät
 • osaa suunnitella ja ohjata tuotantoa ohjelmistoja ja simulointeja hyödyntäen
 • tuntee tilaus-ja toimitusprosessikokonaisuuden

SUUNNITTELUOSAAMINEN

 • tuntee tuotteiden kehittämisessä ja suunnittelussa käytettävät menetelmät
 • osaa käyttää suunnitteluohjelmistoja ja tuottaa tarvittavia dokumentteja
 • osaa mitoittaa ja analysoida tuotteita laskennallisin menetelmin

KÄYNNISSÄPIDON OSAAMINEN

 • tuntee ennakoivan kunnossapidon mittausmenetelmä

Koulutusalan tavoitekuvaus

Centria-ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksen tavoitteena on luonnontieteisiin perustuva vahva tekniikan osaaminen, analysointikyky ja ongelmaratkaisutaidot, sekä johtamiskyky ja omaan alaan liittyvien tekniikoiden ja niiden kehittämismenetelmien hallinta. Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijoiden viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä.
Tekniikan koulutuksista valmistuneiden työtehtävät ovat pääasiassa teknistä asiantuntemusta edellyttäviä teollisuuden ja yritystoiminnan tehtäviä. Valmistuneet työskentelevät muun muassa kone- ja metallialalla, sähköalalla, puutekniikan alalla, paperi- ja kemianteollisuuden alalla, ICT-alalla ja graafisella alalla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Tyypillistä opiskelulle on käytännönläheinen ote ja kiinteät suhteet työelämään, jotka ilmenevät esimerkiksi yritysvierailuina, vierasluentoina, yrityksissä tehtävinä opiskeluprojekteina ja yrityksissä suoritettavana työharjoitteluna.
Kansainvälisyys kuuluu luonnollisena osana osaamisalueeseen ja opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa korkeakouluissa, opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla, osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille sekä suorittaa työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä.

Koulutuksen tavoitekuvaus

Tuotantotalouden koulutus (Kokkola)

Opiskelija osaa metalliteollisuuden tuotteiden kehittämiseen sekä metalli- ja kemianteollisuuden tuotantoprosessien häiriöttömän toiminnan varmistamiseen liittyvät menetelmät. Hän osaa suunnitella ja mitoittaa koneita ja koneiden rakenteita sekä osaa ottaa suunnittelussa huomioon erilaisten valmistusmenetelmien asettamat vaatimukset. Hän osaa hyödyntää tietokoneavusteista laskentaa ja simulointia koneiden toiminnan analysoinnissa. Hän osaa tuotannollisen yrityksen johtamiseen, talouden hallintaan sekä kansainvälisyyteen liittyvät asiat. Hänellä on sellainen kielitaito, joka vaaditaan kansainvälisessä teollisuustoiminnassa.   

Syventävien opintojen tavoitekuvaus

Mekaniikkasuunnittelu

Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa koneiden mekaanisia, hydraulisia ja pneumaattisia rakenteita ja järjestelmiä. Hän osaa käyttää apunaan suunnittelustandardeja ja osaa tietokoneavusteisen suunnittelun menetelmät. Hän osaa analysoida suunniteltuja tuotteita tietokoneavusteisesti sekä osaa analysoinnissa käytettävien laskentamenetelmien mahdollisuudet ja rajoitukset.

Käynnissäpitotekniikka

Opiskelija osaa nykyaikaisen ennakoivan kunnossapidon mittausmenetelmät ja osaa suunnitella ja toteuttaa mittauksia sekä analysoida mittaustuloksia tuotantoprosessien häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti