SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä!

Opetussuunnitelmat: Centria-ammattikorkeakoulu 2019-2020

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Nuorten koulutus (AMK-tutkintoon johtava)

Valitse ryhmä:

NKNS19K

Humanistinen ja kasvatusala

NKNS19K (Julkaistu)

Ryhmän opintojaksot

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Tutkinnon ydinosaamisalueet

Ammattikorkeakoulututkinnon osaamiskartta

 • OPPIMISEN TAIDOT

  • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
  • osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
  • kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

 • EETTINEN OSAAMINEN

  • kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
  • osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
  • osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
  • osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
  • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
  • kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

 • TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

  • osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
  • osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
  • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
  • kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
  • osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
  • kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
  • omaa valmiuksia yrittäjyyteen

 • INNOVAATIO-OSAAMINEN

  • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
  • osaa työskennellä projekteissa
  • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
  • osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

 • KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN

  • omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
  • kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
  • osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön osaamiskartta

 • HENGELLISEN TYÖN OSAAMINEN, ARVO-OSAAMINEN

  • Kristillisen uskon keskeisen sisällön tunteminen; kirkon missio, teologian perusteiden tuntemisen, tulkinnan ja välittämisen taidot muuttuvissa olosuhteissa, kirkon perusteoksien (Raamattu, katekismus, kirkkokäsikirja ja virsikirja) käyttäminen
  • Eettinen ja arvo-osaaminen; oman työn ja omien motiivien eettinen arviointi kristillisen uskon näkökulmasta, kristilliseen ihmiskäsitykseen ja kirkon perusarvoihin sitoutuminen, ihmisarvon kunnioittaminen, kirkon työntekijän ja kristityn identiteetin hoitaminen
  • Diakoninen osaaminen; periaatteet, työote, perusmenetelmät, diakoniakasvatus
  • Sielunhoidon osaaminen;lasten, nuorten ja perheiden keskustelutarpeiden tunnistaminen, kuuntelemisen taito, hengellisen tuen ja sielunhoidon menetelmien soveltaminen erityisesti lasten ja nuorten kohtamisiin
  • Jumalanpalvelus- ja rukouselämän sekä musiikin merkityksen tunteminen ja niiden monipuolinen toteutus, pyhän kohtaaminen, hiljaisuus osana toimintaa

 • PEDAGOGINEN OSAAMINEN

  • Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen osaaminen; kristillisen kasvatuksen lähtökohdat, kirkon kasteopetuksen muodot, hengellisen kasvun tukeminen, kasvattavan kirkon historia
  • Kasvun tukeminen; yksilön kehitysvaiheiden sekä tyttöjen ja poikien kehityksen tunteminen, eri-ikäisten kasvun tukeminen, yksilön ja ryhmän kohtaaminen, perheen kasvatustyön tukeminen
  • Ohjaaminen, opettaminen, kouluttaminen; kokoavan/kokoontuvan toiminnan menetelmät, kouluttajan ja ohjaajan taidot, koulutuksen suunnittelutaidot, erilaisten oppijoiden ohjaaminen, moniammatillinen työote, rippikoulutyö, vapaaehtoistoimijoiden kouluttaminen ja ohjaaminen, työssäoppijoiden/harjoittelijoiden ohjaaminen
  • Hengellinen työ verkossa; verkko-ohjaaminen, -auttaminen, -kirjoittaminen, -keskustelu, lasten ja nuorten oman sisällöntuotannon ohjaaminen.

  • Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja kehityksen lainalaisuudet sekä kykenee soveltamaan tätä tietoa käytännössä.
  • Opiskelija ymmärtää kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä käytettävien kasvatuksellisten menetelmien tietoperustan, ja hän osaa käyttää ja kehittää erilaisia toimintaympäristöön sopivia toiminnan ohjauksen menetelmiä.

 • YHTEISÖLLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN

  Sosiaalipedagoginen osaaminen; osallistava toiminta, yhteisöllisen toiminnan taidot, erityisen tuen tarpeen tunnistaminen, vuorovaikutustaidot, lastensuojelun toimintatapojen tunteminen
  • Kulttuurin ja perinteiden tunteminen; sosiokulttuurisuus, paikallisuus
  • Verkostotyö; projektiosaaminen, vapaaehtoistoiminnan verkosto-osaaminen
  • Monikulttuurinen toiminta; maahanmuuttajien kysymykset, kulttuurien välisten raja-aitojen ja ennakkoluulojen lieventäminen, kansainväliset yhteydet ja toiminnot, lähetys ja kansainvälinen vastuu, ekumeeninen toiminta
  • Rakenteellinen vaikuttaminen; alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen, lasten ja nuorten oikeuksien edistäminen, lasten ja nuorten kuuleminen, lapsivaikutusten arviointi, lasten ja nuorten elinolosuhteisiin ja hyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö
  • Viestintä- ja mediaosaaminen; viestintävälineiden käyttö, mediakriittisyys, mediakasvatus
  • Ekologisen vastuun, toiminnan ja kestävän kehityksen tukeminen; luonto- ja ympäristökasvatus, leiri- ja retkitoiminnan osaaminen

  • Opiskelija ymmärtää ryhmädynamiikan ja ryhmäprosessien merkityksen ja osaa soveltaa tietoa työskennellessään erilaisissa yhteisöissä aina järjestökentästä virtuaalisiin yhteisöihin.
  • Opiskelijalla on kyky ohjata eri-ikäisistä ihmisistä koostuvia yhteisöjä ja ryhmiä erilaisia osallistavia pedagogisia menetelmiä käyttäen.
  • Opiskelija osaa hyödyntää toiminnassaan yhteisöjen kasvupotentiaalia ja voimavaroja sekä yhteisöllisyyden että yksilöiden ja yhteisöjen toimijuuden vahvistamiseksi.
  • Opiskelija osaa toimia moniammatillisissa tiimeissä.
  • Opiskelija tuntee yhteiskunnan rakenteet ja toimintamekanismit sekä erilaiset palvelujärjestelmät ja osaa tarkastella yhteiskunnan eri ilmiöitä sekä paikallisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
  • Opiskelija tiedostaa kansalaistoiminnan ja nuorisotyön merkityksen yhteiskunnassa ja tuntee julkisen sektorin toimintakäytäntöjen lisäksi myös järjestötoimintaa.
  • Opiskelija tuntee erityisesti nuorten elinolojen kokonaisuuden ja sosiaalisten ongelmien syntymekanismit ja osaa toimia nuoren osallisuuden ja kansalaisuuden vahvistajana.
  • Opiskelija ymmärtää kulttuurienvälisen kasvatuksen yleiset päämäärät ja osaa hyödyntää sitä omassa kasvatustyössään sekä hallitsee työskentelyn monikulttuurisissa työyhteisöissä.

 • ORGANISAATIO- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

  • Työn koordinointi ja organisointi; toiminnan ja talouden suunnittelu, työyhteisö- ja alaistaidot, virkavastuu, valmiudet esimiestehtäviin, johtaminen, laadun ja vaikuttavuuden arviointi, hallintotyö, strategiatyö
  • Prosessiosaaminen; erilaisten prosessien kokonaisuuden hahmottaminen, prosessien näkeminen, ohjaaminen, arviointi ja koordinointi
  • Tutkiva, kokeileva ja arvioiva työote; toiminnan ja oman työn arviointi, toimintaympäristön analysoinnin taidot, kehittämishaasteiden tunnistaminen, ammattikunnan historia
  • Kirkko toimintaympäristönä; kirkon perustehtävä, kirkon lainsäädäntö
  • Persoonallinen ja ammatillinen kasvu; uuden oppiminen ja kouluttautuminen, työhyvin-vointi ja työssäjaksaminen, oman työn ja ajankäytön suunnittelu

  • Opiskelija osaa suunnitella, organisoida, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja ja työskennellä projektimaisesti erilaisissa työyhteisöissä.
  • Opiskelijalla on valmiuksia tutkivan, kokeilevan, kehittävän ja arvioivan työotteen käyttöön omalla työ- ja ammattialalla.

Koulutusalan tavoitekuvaus

Humanistinen ja kasvatusala

Koulutusalan ammatillinen osaaminen perustuu vuorovaikutus- ja ohjaustaitoihin lasten, nuorten ja perheiden parissa. Koulutuksen ydinosaamisalueita ovat hengellisen työn osaaminen ja arvo-osaaminen, organisaatio- ja kehittämisosaaminen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen sekä pedagoginen osaaminen. Pedagoginen osaaminen vaatii kasvattajan taitoja. Siihen kuuluvat kasvun tukeminen sekä ohjaus- ja kouluttamistaidot. Hengellisen työn osaamiseen ja arvo-osaamiseen osaamiseen kuuluvat kristillisen uskon tunteminen ja tulkitseminen sekä kristilliseen kasvatukseen ja kirkolliseen elämään liittyvä osaaminen. Yhteisöosaaminen merkitsee verkostoissa toimimista ja erilaisten yhteisöjen dynamiikan hahmottamista. Organisaatio- ja kehittämisosaaminen merkitsee hallinnon ja suunnittelun taitoja sekä tutkivaa ja kehittävää työotetta.

Koulutuksen tavoitekuvaus

Yhteisöpedagogi (AMK)/kirkon nuorisotyö -koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista kasvatus- ja nuorisotyön ammattilaisia, joilla on laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa kasvatuksen, kouluttamisen ja ohjaamisen tehtävissä. Tällaisia ovat esimerkiksi seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka sekä erilaiset kasvatuksen ja perhetyön tehtävät yhteisöissä, järjestöissä ja kunnissa.

Tutkinto Yhteisöpedagogi (AMK) sisältää Kirkkohallituksen säätämän (Kirkon säädöskokoelma nro 124, 2 §) kelpoisuuden Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Kelpoisuuteen kuuluvat 90 opintopisteen laajuiset teologiset ja kirkolliset opinnot: 20 op teologisia opintoja, 40 op kirkon lapsi- ja nuorisotyön ammattiopintoja, 15 op seurakuntaharjoittelu, 15 op kirkon tai seurakunnan työhön liittyvä opinnäytetyö.

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutuksen (kirkollinen) opintojen rakenne
PERUSOPINNOT 40 op
AMMATTIOPINNOT 110 op
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op
HARJOITTELU 30 op
OPINNÄYTETYÖ 15 op
Yhteensä 210 op

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti